సమయాను సమయాలు అనుకూలించని వేళ

సమయాను సమయాలు అనుకూలించని వేళ
అతడు నాకై ఎదురు వచ్చి వేచి ఉన్నాడు

ఉలిక్కిపడి .....
నేను తెలియని చోట .. నా వారు కానీ చోట
పదిమందికి ఇచ్చిన మాట పూర్తి చేసుకుని వస్తాను
ఒక్కక్షణం ....అంటూ వెనుతిరిగాను

ఇచ్చిన మాటల వరవడిలో
కాలం నా నుండి వేగంగా జారిపోయింది..

క్షణం క్షణం వెనుదిరిగి చూస్తూనే ఉన్నాను
ఏదో ఒక్క క్షణం ఎక్కడో ఆగిపోయింది...
అతడు వేచివున్న వేళ గుర్తుంది
వదిలి వచ్చిన చోటే మర్చిపోయాను..

ఇప్పుడు
అలసిన నా కనుల ముందు
రాశిగా వేల వేల క్షణాలు ..

నది వోలె .. సముద్రపు అలవోలే
నాది గాని చోట .. నాకు తెలియని చోట
ఆకాశం నుండి .. అగాధం వరకు
వేచివున్న అతని కోసం.... నాలోని అతనికోసం
వెతుకుతూనే ... వెతుకుతూనే ఉన్నాను


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!