ఉదయరాగం

ఉదయరాగం.... ❤️

పొద్దున్నే అంటాడతను
కాసేపు వేచిఉండు
వచ్చి కలుస్తానని.....

అబ్బో ..
మాటలకేం తక్కువ లేదు
భూలోకపు రారాజు మరి...
నేనుమో పాతాళలోకంలోని
మాయానగరపు రాక్షసిని కదా

నిజమే
కనపడడానికి
సమయం పడుతుంది
కాస్త ధైర్యం అరువు తెచ్చుకోవాలేమో


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!