పిలిస్తే పలకవేంటి

ఓయ్..
@@##
@@##
పిలిస్తే పలకవేంటి

ఎన్నిసార్లు పిలవాలి నిన్ను
ఒకింత విసుగుతో స్వరం పెరిగింది....
అతను వెనక్కు తిరిగి
చిరునవ్వుతో చూస్తున్నాడు..
.
తట్టిల్లును ఒక్కసారిగా మౌనంగా
పెదవులు అస్పష్టంగా పలికాయి
సారి....సారి...అని.......

ఎన్నిసార్లు పిలవాలి.....

అదేంటి ఎన్నిసార్లు పిలవాలి అంటూ నిన్ను ఆక్షేపిస్తున్నాను...
నిన్ను అలవికానంత ప్రేమించొచ్చు అని పదేపదే చెప్పి ..
నీ మీద అధికారపు మాట ఎలా విసిరివేయపడ్డది..

నీ చిరునవ్వు చెపుతుంది ఇది కూడా ప్రేమలో భాగమే అని..
అయినా సరే.. నా ప్రేమని నీ చిరునవ్వుతో కొలత వేస్తున్నా...
నువ్వేమైనా నాకు తాకట్టు పెట్టబడ్డావా....
నువ్వు రంగుల ఆకాశమై ఉంటే
నేను కదా కొంత ఆకాశపు ముక్కను..
కొన్ని రంగులను... దోచుకొచ్చుకున్నాను.

అందుకే కాబోలు
నీపై ఆక్షేపణ చూసి
నా మనసు తిరగబడ్డది.....

నీపై నా ఆనవాలు పచ్చబొట్టు వేస్తున్నాను అని
నా మనసు నాపై దండయాత్ర చేస్తుంది..

నీవు నడిచే దారిలో అక్కడో ఇక్కడో రంగురంగుల పూలు
ఆకట్టుకున్నట్టు నా ఆనవాలు ఎదురుపడితే...
అది కూడా తప్పే అంటూ తప్పుకోమంటుంది నా మది...

నువ్వేమో
రామరాజ్యపు
రాకుమారుడివి
నేనేనా రాక్షసిని.......

నా మనసు నీ వైపు నుంచొని
నాతో వాదనలు చేస్తుంది చూడు...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!