వెన్నెల దుప్పటి కప్పుకుందాం-దోరణాల విదురారెడ్డి

వెన్నెల..
మృదువైనది
చల్లనైనది
అందమైనది
హార్దమైనది
చీకటిని సున్నితంగా సాగనంపి
నిశీధి పొద్దులో హాయి వెలుగు నింపేది
మనసు రూపానికి
వెండి కళను ప్రతిష్టించేది

Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!