ఎలా ప్రేమించను ..

ప్రేమించాలి ఊహకు అందంనంత...మనసుకు తెలియనంత...
కొలత వేయనంత... అనంతం అన్నది కూడా కొలతకు తక్కువ అయ్యేంత..
ప్రేమించాలి...

నింగి నేల ఏకమయ్యేంతగా....ప్రేమను చిత్రముగా వేయడం మొదలెడితే..
కాలంగడిచేకొద్దీ వేసే చిత్రము అసంపూర్ణత పెరిగేట్టుగా..రంగులు వేయడం మొదలెడితే
సృష్టిలోని రంగులు తక్కువైతాయేమో నని.. కొత్తవర్ణం కై హరివిల్లు ఆరాటపడేట్టుగా
ఎంతగా ప్రేమించాలి అంటే దేవుడే నాకు కొద్దిగామిగుల్చు అని ఆరాటపడేంతగా...
నీ లోని ఆలోచన...అసూయ ద్వేషం...వేరే ఏదైనాకానీ నా దరికి చేరలేనంత ...
ప్రేమ నా ఉనికి అయ్యేంతగా .......

 


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!