జ్ఞాపకం..ఓ నేస్తం

1.

విద్యుల్లత లాంటి ఊహ
ఆకాశానికి కేగెసె
ఊహలన్నీ ఊపిరి పోసుకొని
జాలువారె అరచేతిలో
మంచు ముత్యాల వానలా
దోసిలినిండిన మంచు ముత్యాలు
తలంబ్రాలై జ్ఞాపకం వోలె నిను చేరెరా....

2.

రూక విలువ చేయని జ్ఞాపకం
విను వీధుల్లో విహరించె నీకోసం..
వడలిరాలే జ్ఞాపకానికి
గులాబిరేకులు చుట్టి అందిద్దామని
సమయాన్ని జారవిడుస్తూ వేచితి నీకై..

3.

నాలాంటి నీకోసం దాచిన జ్ఞాపకం
చూసి మురిసితి నిన్నాళ్ళు
నాకై నీవు దాచిన జ్ఞాపకాలు
వెల్లువలా ఉంటాయని తలపుకొచ్చి
దాచిన జ్ఞాపకం జారవిడిచా..నేను
తిరిగి అందుకోలేనంత దూరంలో...

4.

పాత జ్ఞాపకానికి కొత్త రంగు వేద్దామని కాబోలు
ఎదురుపడ్డ నీకు పంచుదామనుకున్న
అదేమిటో.....
రెండు నా చెంతనే ఉన్నాయి..
రూపాయిలోని బొమ్మ-బొరుసు లా
ఒక దానికొకటి తాకకుండానే.....

 

Related poetry/stories


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!